Omi Beef

facebook

Home > About Omi Beef > Shiga

จังหวัดชิงะ สถานที่ต้นกำเนิดของเนื้อโอมิ

จังหวัดชิงะที่พรั่งพร้อมไปด้วยแหล่งน้ำใสของทะเลสาบบิวะและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สำหรับวัว ที่นั่นคือสถานที่หลบภัยที่พวกมันคิดว่าปลอดภัย

วัวโอมิถูกเลี้ยงดูบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลกับแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์

จังหวัดชิงะ แหล่งกำเนิดของวัวโอมิ ตั้งอยู่เกือบใจกลางของเกาะฮอนชู เหนือจังหวัดเกียวโตอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นป่าไม้ พื้นที่ส่วนที่เหลือถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ ทะเลสาบบิวะ พื้นที่การเกษตรและเมือง ซึ่งแต่ละส่วนมีขนาดพื้นที่เกือบเท่ากัน

ทะเลสาบบิวะ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำมากกว่า 400 สายที่ไหลจากภูเขารอบๆ มาบรรจบกันจนกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โอมิ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำและทรัพยากรดินเป็นอู่ข้าวอยู่น้ำมาตั้งแต่อดีตและมีความมั่งคั่งทางการเก ษตร อากาศในฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไป และในฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป มีแหล่งน้ำใสและเป็นแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่มีคุณค่าทางอาหารของสัตว์ วัวโอมิถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีในสภาพแวดล้อมลักษณะเช่นนี้

Where is Shiga?