Omi Beef

facebook

Home > About Omi Beef > Definition of Omi Beef

ความหมายจำกัดเฉพาะของวัวโอมิ

“วัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำที่ถูกเลี้ยงดูเป็นระยะเวลานานที่สุดในจังหวัดชิงะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ” เนื้อโอมิได้รับการยอมรับให้เป็นแบรนด์เนื้อวัวระดับภูมิภาคจากกรมดูแลเรื่องสิทธิบัตร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมระดับภูมิภาค (เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นตัวอักษร) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2007

Premium Mark

Beef carcass rating

These marks are proof of especially premium beef among Omi beef.